ProFix Kft. Bővebb információ: 06 (1) 445-2533 Ügyfélszolgálat: 06 (1) 445-0517, 06 (62) 534-965 info@medmax.hu

Az AM-könyv megszűnésével változott néhány egészségügyi jogszabály is

A 8/2010. (III.31.) SZMM rendelete (Magyar Közlöny 47. szám) módosította a 27/1995 (VII.25.) NM rendeletet, illetve a 33/1998 (VI.24.) NM rendeletet.

A 27/1995. NM rendelet 4.§ (1) bek. j. pontja alapján a foglalkozás-egészségügyi szolgálat az alapszolgáltatás keretén belül végzi:
"j) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben a foglalkoztathatóság szakvéleményezését."
A rendelet 5.§ (1) bek. szerint:
5. § (1) A foglalkozás-egészségügyi szakellátás feladatai a székhelye szerinti megyében (fővárosban):
"g) a megváltozott munkaképességű álláskeresők, valamint munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről szóló jogszabályban meghatározott esetekben az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott munkavállalók foglalkoztathatóságának szakvéleményezése;"

A 33/1998 (VI.24.) a munkaköri, szakmai, illetve személyi higiénés alkalmasság orvosi vizsgálatáról és véleményezéséről c. NM rendelet a következők szerint módosult:
2.§ (1) A rendelet hatálya – (2) bekezdésekben foglalt kivételekkel – kiterjed

a) a munkaköri alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében
aa) a c) pont szerinti munkáltató kivételével minden munkáltatóra, amely a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 87. § 9. pontja szerinti szervezett munkavégzés (a továbbiakban: szervezett munkavégzés) keretében munkavállalót foglalkoztat,
ab) minden munkavállalóra, akit szervezett munkavégzés – beleértve a közhasznú munkát is,- keretében foglalkoztatnak belföldön, és nem tartozik a c) pont hatálya alá, továbbá akit az aa) pont szerinti munkáltató külföldre küld munkavégzés céljából, valamint a rendszeres szociális segélyt kérelmező igényjogosult aktív korú nem foglalkoztatott személyre (a továbbiakban együtt: munkavállaló),
ac) a munkaügyi központra,
ad) a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 58. § (5) bekezdés d) pontja szerinti álláskeresőre (a továbbiakban: álláskereső),
ae) a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 37/A. § (6) bekezdésében foglalt feladatkörében a települési önkormányzatra;
b) a szakmai alkalmasság orvosi vizsgálata és véleményezése tekintetében
ba) a szakképző intézményre,
bb) a tanulóra, a 11. § (2) bekezdésben meghatározott esetben a hallgatóra,
bc) a munkaügyi központra,
bd) az álláskeresőkre;
c) a foglalkoztathatóság szakvéleményezése tekintetében a munkaügyi központra és az álláskeresőre, valamint a 16/A. §-ban meghatározott szakvéleményt kérő személyre és az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunkára vagy alkalmi munkára munkaviszonyt létesítő munkáltatóra;
d) a személyi higiénés alkalmasság vizsgálata és véleményezése tekintetében a munkát végző személyre.

15.§ (5) bekezdése a következők szerint módosul:
"(5) A munkaügyi központ a munkaügyért felelős miniszter rendeletében meghatározott esetekben az álláskeresőt munkaköri, szakmai alkalmassági vizsgálatra vagy a foglalkoztathatóság szakvéleményezésére küldi. A foglalkozás-egészségügyi szakellátóhely
a) az álláskereső munkaköri szakmai alkalmasságáról a 15. számú melléklet szerinti nyomtatványon,
b) az álláskereső foglalkoztathatóságáról a 16. számú melléklet szerinti nyomtatványon adja meg a véleményét."

A 33/1998. NM rendelet új paragrafussal egészült ki:
"16/A. § (1) Az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka esetén a munkavállaló foglalkoztathatósági vizsgálatára
a) a munkáltató vagy
b) az egyszerűsített foglalkoztatás körébe tartozó idénymunka vagy alkalmi munka keretében elhelyezkedni kívánó természetes személy
kezdeményezésére kerül sor.
(2) A foglalkoztathatósági vizsgálatról
a) a munkáltatóval szerződött foglalkozás-egészségügyi szolgáltató,
b) a foglalkozás-egészségügyi alapszolgáltatást vagy foglalkozás-egészségügyi szakellátást nyújtó szolgáltató, vagy
c) az elhelyezkedni kívánó személy által választott – foglalkozás-egészségügyi ellátást is nyújtó – háziorvos foglalkoztathatósági szakvéleményt állít ki a 16/A. számú mellékletben meghatározott nyomtatványon.
(3) A foglalkoztathatósági szakvélemény kiadásának díját a térítési díj ellenében igénybe vehető egyes egészségügyi szolgáltatások térítési díjáról szóló jogszabály alapján a vizsgálatot kezdeményező viseli.

A jogszabályok teljes szövege, illetve a hivatkozott mellékletek elérhetőek a jogszabályokkal foglalkozó internetes portálokról.
Például: www.kozlonykiado.hu vagy www.magyarorszag.hu oldalakról.